Udruženje "Kruševački ekološki centar"
Kruševac

„Diverzifikacijom ruralne ekonomije, obrazovanjem i stvaranjem održivih uslova za razvoj ruralnog turizma, ekonomski ojačajmo, povećajmo ulogu i vidlјivost ruralnog stanovništva i ruralnih zajednica, očuvajmo i negujmo kulturnu i prirodnu baštinu Rasinskog okruga i Srbije“

Projekat se sufinasira po Javnom konkursu Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za dodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti polјoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini.

Tematska oblast na koju se projekat odnosi:

 • Diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine
 • Zaštita životne sredine u oblasti polјoprivrede
 • Unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala

Opšti cilј projekta i konkretan doprinos projekta unapređenju i razvoju polјoprivrede i ruralog razvoja u odabranoj tematskoj oblasti:

Diverzifikacijom ruralne ekonomije, obrazovanjem i stvaranjem održivih uslova za razvoj ruralnog turizma, ekonomski ojačajmo, povećajmo ulogu i vidlјivost ruralnih zajednica, očuvajmo i negujmo kulturnu i prirodnu baštinu Rasinskog okruga i Srbije.

„OPSTANAK I ODRŽIVI RAZVOJ RURALNIH ZAJEDNICA U PREDELIMA ZAŠTIĆENE PRIRODE“

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije za dodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2020. godini.

Oblast: zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede.

Opšti cilj projekta:

Jačanjem svesti javnosti o značaju razvoja poljoprivrede i ulozi ruralnih zajednica u zaštiti prirode, unaprediti kvalitet života ruralnog stanovništva, očuvati prirodne vrednosti i kvalitet voda reka Rasine i Blatašnice i jezera „Ćelije“, Rasinski okrug.

Specifični ciljevi projekta:

 • Primenom „dobre poljoprivredne prakse“ (GAP) i diverzifikacijom, umanjiti negativne efekte uticaja lokalnih ruralnih zajednica na prirodno okruženje i na kvalitet voda u vodo tokovima slivova i hidro akumulacije „Ćelije“ i unaprediti usluge u ruralnom i eko-turizmu sa podsticanjem „zelene gradnje“.
 • Podići nivo znanja i veština, unaprediti planove upravljanja, zaštite i održivo očuvati prirodne vrednosti i kvalitet voda rečnih slivova i hidro akumulacije „Ćelije“ uz isticanje značaja i uloge lokalnih ruralnih zajednica u zaštiti prirode.
 • Unaprediti odlaganje i deponovanje čvrstog i tečnog komunalnog otpada iz domaćinstava i poljoprivredne proizvodnje uz praćenje tokova otpada na prostorima rečnih slivova reka Rasine i Blatašnice i hidro akumulacije „Ćelije“.
 • Povećati vidljivost, održivost lokalnih ruralnih zajednica i kvalitet života u predelima sa očuvanom i zaštićenom prirodom.

"BEOGRAD, KA ZELENOJ PRESTONICI EVROPE"

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini, sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i uz pomoć UNDP Srbija.

Oblast: klimatske promene Tema: Smanjenje GHG i CO2 u saobraćaju

Lokacija na kojoj se realizuju projektne aktivnosti: Grad Beograd, centralna gradska zona; Opštine: Stari Grad, Čukarica, Vračar, Novi Beograd, Zemun.

Opšti cilj projekta: Smanjiti negativne uticaje saobraćaja na klimatske promene, integrisanjem oblasti klimatskih promena i lokalne politike.

Specifični ciljevi projekta:

 • Promovisati značaj i dobrobiti od planiranja i primene održivih mera u cilju smanjenja emisija GHG i ugljen dioksida u javnom saobraćaju na prostoru Grada Beograda
 • Povećati informisanost i znanja u Gradu Beogradu, prvenstveno radnika Gradske uprave i donosioce odluka u oblasti klimatskih promena i unapreditijavni saobraćaj i urbanu mobilnost gradjana Grada Beograda
 • Usvojiti lokalne planove smanjenja emisije GHG i CO2 u saobraćaju i povećanje urbane mobilnosti gradjana Grada Beograda

Dokumenta:

Beograd ka zelenoj prestonici Evrope
Belgrade by bicycle 2017
Pametna mobilnost - Osnov za kreiranje održivih gradova
Akcioni plan adaptacije na klimatske promene
Konkursna dokumentacija
Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016
Smart plan Beograd
Strategija Razvoja Beograd 2021

"OBUČITI, UDRUŽITI, ZAPOSLITI, EKONOMSKI OSNAŽITI I UNAPREDITI POLOŽAJ ŽENA SA SELA USMERENIM I ODRŽIVIM AKTIVNOSTIMA"

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udružewa u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Cilj projekta: Usmerenim obrazovanjem i udruživanjem, unaprediti i ekonomski osnažiti položaj žena sa sela na prostoru Rasinskog i Topličkog okruga i šire društvene zajednice.

Specifični ciljevi projekta:

Kroz usmereno obrazovanje obučiti žene sa sela za obavljanje pomoćnih poslova u poljoprivredi,
Udružiti žene sa sela i kroz formiranje berze ponuda za nezaposlenu pomoćnu žensku radnu snagu i poslove, zaposliti žene sa sela u poljoprivrednim i drugim privrednim delatnostima;
Održivim merama smanjiti broj nezaposlenih i socijalno zavisnih žena u selima na prostoru Rasinskog okruga;
Žene sa sela kroz njihov organizovani nastup učiniti vidljivijim, ekonomski samostalnijim i društveno priznatim članicama domaćinstava, ruralnih zajednica i društva.

Dokumenta:

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
Angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi - praktični vodič
Pravilnik o posebnim uslovima higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi-proizvodnje prerade i prometa

KEC NA 15. SAJMU ECOFAIR U BEOGRADU

Na poziv i uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, na Sajmu ECOFAR koji je održan od 3. do 5. oktobra 2018. godine u Beogradu, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na izlagačkom standu Ministarstva, u saradnji sa udruženjima koja su učestvovala na prezentacijama svojih projekata i u sajamskim aktivnostima, posetiocima sajamskih manifestacija i zainteresovanoj javnosti predstavilo projekat „Očistimo Kopaonik, ne prljajući ga“ – projektne aktivnosti koje se sufinansiraju sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini, i uz pomoć Javnog preduzeća Nacionalni park "Kopaonik", a коje su pokrenute sa ciljem da se kroz usmerene i održive aktivnosti, ojačaju i unaprede kapaciti organizacija civilnog društva i kroz gradjanski aktivizam, utiče na podizanje svesti, unaprede znanja i odgovornost gradjana i odgovornih na uspostavljanju sistema održivog zbrinjavanja čvrstog otpada na području Kopaonika.

OČISTIMO KOPAONIK, NE PRLJAJUĆI GA

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini, sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i uz pomoć Javnog preduzeća Nacionalni park "Kopaonik".

Cilj projekta: Usmerenim i održivim aktivnostima, ojačati i unaprediti kapaciteta organizacija civilnog društva i kroz gradjanski aktivizam, podići svest, unaprediti znanja i odgovornost gradjana i odgovornih na uspostavljanju sistema održivog zbrinjavanja čvrstog otpada na području Kopaonika

Održivo očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi kroz zaštitu prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja i plodova iz prirode sa organizovanjem plantažnog gajenja na području planine Kopaonik

Projekat se sufinansira sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti održivog očuvanja poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u 2018. godini.

Cilj projekta: Obrazovnim aktivnostima i popularisanjem gajenja lekovitog i začinskog bilja sa kontrolom branja samoniklih biljnih vrsta u prirodi, planiranjem i realizacijom mera koje doprinose održivom razvoju poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, dati pozitivan doprinos očuvanju genetičkih resursa ugroženih biljnih vrsta lekovitog i aromatičnog bilja i prirodnih vrednosti regije planine Kopaonik.

Informacija o objavljivanju javnih poziva

Drage kolege, UNDP, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), raspisao je Javne pozive za dostavljanje Projektnih ideja za Izazov otvorenih podataka i Izazov za inovativna rešenja. U odnosu na uslove za prijavljivanje koji su predstavljeni na regionalnim radionicama, najbitnija izmena je da u ovoj prvoj fazi Izazova za inovativna rešenja – Fazi idejizacije, nije neophodno da zainteresovane strane imaju potpisan sporazum o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se projekat realizovati. Ipak, treba imati u vidu da ukoliko zainteresovana strana ima takvu Izjavu o saradnji to će se smatrati dodatnom vrednošću. Takođe, objavićemo dodatni Javni poziv za dostavljanje projektnih ideja i za fizička lica, 15. decembra 2017.g. Sve informacije kao i on-line registraciju sve zainteresovane strane mogu pronaći na internet stranici http://inovacije.klimatskepromene.rs

KEC na 2.CIVINET Forumu

KEC na 2.CIVINET Forumu u Rijeci, 9. jun 2017.

KEC na 2.CIVINET Forumu

2. CIVINET Forum održan je 9. juna u Rijeci. Na skupu se okupilo oko 70 članova mreže za održivu mobilnost CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE te drugi zainteresovani učesnici za temu održivog prometa. Tema 2. Foruma bila je "Planiranje i upravljanje održivim prometom: planovi i realizacije". Forum je bio posvećen 11. Globalnom cilju održivog razvoja: Održivi gradovi i zajednice, a organizovali su ga ODRAZ, Predsedništvo CIVINET-a te Grad Rijeka kao koordinator Mreže.

Bratislav Poprašić iz Kruševačkog ekološkog centra predstavio je „Održivi linijski brodski prevoz putnika rekama Savom i Dunavom na području centralne zone Grada Beograda“, koji je nakon više neuspelih pokušaja, 2017. godine napokon započeo s realizacijom prve faze.

Bratislav Poprašić iz Kruševačkog ekološkog centra predstavio je Održivi linijski brodski prevoz putnika rekama Savom i Dunavom na području centralne zone Grada Beograda

Kompletnu prezentaciju Bratislava Poprašića možete pogledati OVDE

KEC na 2.CIVINET Forumu

KEC na prvom Forum CIVINET u Zagrebu, 3. jun 2016.

U zelenom okruženju zagrebačkog Parka Ribnjak, 3. juna 2016. održan je prvi Forum CIVINET, kojim je mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE obežila prve tri godine uspešnog delovanja. Na Forumu je učestvovalo 70-ak predstavnika gradova, ministarstava, udruženja, instituta, škola, fakulteta i preduzeća iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, koji su imali prilike čuti o projektima održive urbane mobilnosti nekoliko hrvatskih i slovenskih gradova. Čuli su i o dobrim primerima projekata koje su osmislili i sprovode ostali članovi mreže - udruženja, škole i preduzeća. Forum je održan u sklopu Pedalafesta, u organizaciji udruge "Sindikat biciklista".

dr. Olgica Nestorovic
Magazin politika
Magazin politika

Prezentaciju „Bicikliranje kroz grad Kruševac od severa do juga“ dr. Olgice Nestorović možete pogledati OVDE

Projekti

Ekološki zdravije i društveno korisnije mobilnosti saobraćaja građana Kruševca - projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Cilj implementacije projekta je edukacija stanovništva, a prvenstveno dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta sa prostora grada Kruševca o značaju korišćenja i upražnjavanja ekoloških vidova saobraćaja kao što su pešačenje, vožnja bicikala i upotreba javnog prevoza i železnice

Povećanjem ekološke mobilnosti građana Kruševca, ublažimo negativne efekte i usporimo klimatske promene - projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Cilj implementacije projekta je ublažiti negativno delovanje saobraćaja na životnu sredinu i klimatske promene, unapređenjem urbane mobilnosti građana Kruševca, popularisanjem i stvaranjem uslova za korišćenja ekoloških vidova saobraćaja, železnice, pešačenje i vožnju bicikala.

Karte

Karta biciklističke površine

Karta šetne površine

Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Ivan Karić sa saradnicima i gostima iz UNDP Kancelarije u Srbiji u radnoj poseti Kruševcu, 13. decembra 2017. godine

U organizaciji udruženja "Kruševački ekološki centar" u Gradskoj upravi Kruševca, 13 decembra 2017. godine, održana je prezentacija aktivnosti i planova rada Ministarstva zaštite životne sredine. Prezentaciju je održao državni sekretar, gospodin Ivan Karić.

Ministarstvo zaštite životne sredine, kao novoosnovano Ministarstvo, pred sobom ima velike zadatke. Pre svega, presek stanja u oblasti ekologije, detektovanja problema, a nakon toga i njihovo rešavanje. U tom kontekstu, vrlo je važna saradnja sa lokalnim samoupravama i ova poseta Kruševcu doprineće boljem sagledavanju situacije na terenu i korišćenju prikupljenih informacija u svrhu izrade opšteg plana Ministarstva, naglasio je državni sekretar. Najčešći problemi koji se sreću u skoro svim opštinama su: nelegalne deponije i nekompetentno upravljanje otpadom, zagadjenje i saniranje otpadnih voda, loš kvalitet vazduha. Neophodno je jačanje javno-privatnog partnerstva, kao i uključivanje i angažovanje stručnjaka „Zelena ekonomija“ otvara šanse za nova ulaganja i otvaranje novih radnih mesta, i za angažovanje mladih stručnjaka koji bi trebalo da se edukuju i usavršavaju u oblasti zaštite životne sredine.Danijela Božanić, šef Kancelarije za klimatske promene u Ministarsvu, prisutnima je predstavila aktivnosti koje se preduzimaju u vezi klimatskih promena. gospodjica Ana Seke, projektni menadžer u Kancelariji UNDP u Srbiji, učesnicima na javnoj prezentaciji, predstavila je javni poziv u okviru projekta „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“.

Skupu su prisustvovali, pored predstavnika Ministarstva i zamenice gradonačelnika Vesne Lazarević, predstavnici javno-komunalnih preduzeća Kruševca i susednih opština, Zavoda za javno zdravlje, energetski menadžeri, studenti Visoke hemijsko – tehnološke škole i učenici Gimnazije u Kruševcu, učenici Hemijsko-tehnološke škole u Kruševcu, članovi organizacija i udruženja, predstavnici medija i drugi.

Državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, gospodin Ivan Karić sa saradnicima i gostima iz UNDP Kancelarije u Srbiji, posetili su Gimnaziju u Kruševcu, i u saradnji sa direktorom, gospodjom Biljanom Dačić i predmetnim nastavnicima, sa učenicima Gimnazije, razgovarao o planovima saradnje Ministarstva i učenika ove škole koji aktivno saradjuju u aktivnostima Ministarstva i aktivni su učesnici na Javnim slušanjima u Narodnoj skupštini Republike Srbije koju organizuje Odbor za životnu sredinu Skupštine Srbije.

Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u Pomoravlju Srbije

Projekat se sufinansira sredstvima Ministarstva životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Gradske uprave Kruševac.

Odrziva zastita prirodnih stanista samoniklih vrsta

Cilj projekta: Kroz obrazovne aktivnosti i popularisanjem gajenja lekovitog i začinskog bilja, kontrolom branja samoniklih biljnih vrsta u prirodni, podići svest gradjana i održivo zaštititi i očuvati prirodne resurse i prirodne vrednosti u Pomoravlju i brdsko-planinskim područjima Srbije.

KEC na 14. sajmu ECOFAIR 2017 u Beogradu 4. - 6. oktobar 2017.

Na poziv i uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, na Sajmu ECOFAR koji je održan od 4. do 6. oktobra 2017. godine u Beogradu, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na izlagačkom standu Ministarstva, u saradnji sa udruženjima koja su učestvovala na tematskim prezentacijama i u sajamskim aktivnostima, posetiocima sajamskih manifestacija i zainteresovanoj javnosti predstavilo projekat „Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u Pomoravlju Srbije“ – projektne aktivnosti koje se sufinansiraju sredstvima Ministarstva životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Gradske uprave Kruševac, a коje su pokrenute u cilju očuvanja prirodnih resursa ugroženih biljnih vrsta lekovitog i začinskog bilja na području Pomoravlja Srbije

KEC na 14. sajmu ECOFAIR 2017 u Beogradu 4. - 6. oktobar 2017
KEC na 14. sajmu ECOFAIR 2017 u Beogradu 4. - 6. oktobar 2017

KEC na 10. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 7. oktobar 2017.

KEC na 10. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 7. oktobar 2017.
KEC na 10. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 7. oktobar 2017.

Na poziv Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede i službe za poljoprivredu grada Kruševca, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na svom sajamskom standu, u saradnji sa udruženjem „Jastrebački biser” iz sela Buci-grad Kruševac na X Poljoprivrednom sajmu koji je održan 07. oktobra 2017 godine u Kruševcu, posetiocima na ovoj sajamskoj manifestaciji i javnosti, prvenstveno poljoprivrednicima iz regiona i Rasinskog okruga, predstavilo projekat „Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u Pomoravlju Srbije“ – projektne aktivnosti koje se sufinansiraju sredstvima Ministarstva životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Gradske uprave Kruševac, a коje su pokrenute u cilju očuvanja prirodnih resursa ugroženih biljnih vrsta lekovitog i začinskog bilja na području Pomoravlja Srbije. Pored sada aktuelnog projekta, Udruženje „Kruševački ekološki centar“ je posetiocima sajma predstavilo i druge projekte u oblasti poljoprivrede i pratećih poljoprivrednih aktivnosti koje je udruženje implementiralo u proteklom periodu svoga sedamnaestogodišnjega rada. Većina pokrenutih aktivnosti udruženja je i sada aktuelna.

KEC na 10. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 7. oktobar 2017.
KEC na 10. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 7. oktobar 2017.

Uz aktuelni projekat, Udruženje „Kruševački ekološki centar“ je posetiocima sajma predstavilo i druge projekte u oblasti poljoprivrede i pratećih poljoprivrednih aktivnosti koje je udruženje implementiralo u proteklom periodu svoga sedamnaestogodišnjeg rada. Većina projektnih aktivnosti udruženja je i sada aktuelna.

KEC - Edukativna radionica, Razbojna 30. oktobar 2017.

U organizaciji Udruženja „Kruševački ekološki centar” uz pomoć nastavnog osoblja i uz učešće učenike, meštana i uz pomoć menadžmenta Preduzeća „Trgokomerc Obradović” iz Razbjne, u prostoru Osnovnoj školi „Branko Radičević” održana je edukativna radionica na kojoj je zainteresovanim učesnicima predstavljen projekat „Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u Pomoravlju Srbije“ –koji se sufinansira sredstvima Ministarstva životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Gradske uprave Kruševac. Cilj implementacije projektnih aktivnosti je: organizacijom obrazovnih radionica i drugih manifestacionih aktivnosti i popularisanjem gajenja lekovitog i začinskog bilja, uz popularisanje i uspostavljanje kontrole branja samoniklih biljnih vrsta u prirodni, podići svest gradjana i održivo zaštititi i očuvati prirodne resurse i prirodne vrednosti u Pomoravlju i brdsko-planinskim područjima Srbije.

KEC - Edukativna radionica, Razbojna 30. oktobar 2017.

KEC - Edukativna radionica - Medicinska škola u Kruševcu, 23. Novembar 2017.

U organizaciji Udruženja „Kruševački ekološki centar” uz aktivno učešće nastavnog osoblja i učenika, u prostoru Medicinske škole u Kruševcu, održana je edukativna radionica na kojoj je učesnicima Farmaceutskog smera škole predstavljen projekat „Održiva zaštita prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja u Pomoravlju Srbije“. Edukativnu radionicu je vodio mr.ph.Slavoljub Tasić iz Instituta za proučavanje lekovitog bilja "Dr. Josif Pančić" iz Beograda. Edukativna radionica realizovana je kroz dve tematske jedinice: "Biljni pripravci, metode i postupci dobijanja" i "Terenski i istraživački rad u cilju primene održivih mera zaštite prirodnih staništa samoniklih vrsta lekovitog i začinskog bilja na prostoru Srbije". Projektne aktivnosti se sufinansiraju sredstvima Ministarstva životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2017. godini, sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Gradske uprave Kruševac.Cilj implementacije projektnih aktivnosti je: organizacijom obrazovnih radionica i drugih manifestacionih aktivnosti i popularisanjem gajenja lekovitog i začinskog bilja, uz popularisanje i uspostavljanje kontrole branja samoniklih biljnih vrsta u prirodni, podići svest gradjana i održivo zaštititi i očuvati prirodne resurse i prirodne vrednosti u Pomoravlju i brdsko-planinskim područjima Srbije.

KEC - Edukativna radionica - Medicinska škola u Kruševcu, 23. Novembar 2017 KEC - Edukativna radionica - Medicinska škola u Kruševcu, 23. Novembar 2017

Zaštitimo i održivo očuvajmo kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu i na prostoru Centralne Srbije

Zaštitimo i održivo očuvajmo kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu i na prostoru Centralne Srbije

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije u 2016. godini. Cilj implementacije projekta je ublažavanje negativnog delovanja poljoprivrednih aktivnosti i komunalnog otpada iz seoskih domaćinstava na kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu, kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite i očuvanja voda i životne sredine.

KEC na 13. sajmu ECOFAIR 2016 u Beogradu 14. oktobar 2016.

KEC na 13 sajmu ECOFAIR 2016 u Beogradu
KEC na 13 sajmu ECOFAIR 2016 u Beogradu

Uz organizacionu pomoć i razumevanje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, na Sajmu ECOFAR koji je održan od 12. do 14. oktobra 2016. godine u Beogradu, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na sajamskom standu Ministarstva, u saradnji sa drugim udruženjima koja su učestvovala u prezentacionim sajamskim aktivnostima, prisutnim posetiocima sajamskih manifestacija i zainteresovanoj javnosti predstavilo projekat „Zaštitimo i održivo očuvajmo kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu i na prostoru Centralne Srbije“– projektne aktivnosti koje se sufinansiraju sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a koje imaju za cilj ublažavanje uticaja negativnih faktora i delovanja poljoprivrednih aktivnosti i čvrstog komunalnog otpada iz seoskih domaćinstava na kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu.

KEC na 9. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 01. oktobar 2016.

KEC na 9. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 01. oktobar 2016.
KEC na 9. Poljoprivrednom sajmu u Kruševcu 01. oktobar 2016.

Na poziv Budžetskog fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede i službe za poljoprivredu grada Kruševca, na IX Poljoprivrednom sajmu koji je održan 01. oktobra 2016 godine u Kruševcu, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na svom sajamskom standu, u saradnji sa udruženjem „Zlatna nit” iz sela Buci-grad Kruševac, prisutnim posetiocima na ovoj sajamskoj manifestaciji i zainteresovanoj javnosti, prvenstveno poljoprivrednicima iz regiona i Rasinskog okruga, predstavilo projekat „Zaštitimo i održivo očuvajmo kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu i na prostoru Centralne Srbije“" – projektne aktivnosti koje se sufinansiraju sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a koje imaju za cilj ublažavanje uticaja negativnih faktora i delovanja poljoprivrednih aktivnosti i čvrstog komunalnog otpada iz seoskih domaćinstava na kvalitet vode u vodotokovima i akumulacijama u Rasinskom okrugu.

Pored sada aktuelnog projekta, Udruženje „Kruševački ekološki centar“ je posetiocima sajma predstavilo i druge projekte u oblasti poljoprivrede i pratećih poljoprivrednih aktivnosti koje je udruženje implementiralo u proteklom periodu svoga šesnaestogodišnjeg rada, od kojih je većina pokrenutih aktivnosti i sada aktuelna.